بازیابی اطلاعات در مواردی که هارد دیسک صحیح شناسایی نمیشود

این مشکل به Frimware هارد دیسک مربوط میشود. در چنین مواردی هارد دیسک ظاهرا Detect میکند اما دربایوس کامل شناخته نمیشود و یا بصورت ( SABRE , CALYPSO , N40P , ARES 64k , ROMULUS , STM3500320AS , STM31000340AS )
شناخته خواهد شد.
در چنین مواردی برای بازیابی اطلاعات نباید اطلاعات قبلی Frimware از بین برود. برای انجام این عمل علاوه بر داشتن دانش نیاز به تجهیزات بازیابی اطلاعات است تا بتوان قسمت آسیب دیده را ترمیم کرد و اطلاعات را بازیابی نماییم.
کلینیک هارد دیسک از جمله مراکزی است که با داشتن سالها تجربه و علم و ابزار بازیابی اطلاعات میتواند هارد دیسکهای داخلی و خارجی ( External ) را که صحیح شناسایی نمیشود را ریکاوری نماید.
 
توجه داشته باشید هارد دیسک نباید در چنین به کار خود ادامه دهد. ممکن است باعث خرابی بیشتر هارد دیسک شود.